Regulamin Karty VIP

REGULAMIN KARTY VIP CENTRUM PLMED

I. Postanowienia ogólne

 1. Centrum PLMED Sp z o.o. z siedzibą w Krakowie 31-111, al. Zygmunta Krasińskiego 9/4, niniejszym ustala warunki korzystania z KARTY VIP (KARTA) VIP PLMED.
 2. KARTA jest szczególnym wyróżnieniem dla klientów Centrum PLMED.
 3. Niniejszy regulamin określa zasady związane z korzystaniem z KARTY VIP PLMED.
 4. KARTA wydawana jest bezpłatnie i wyłącznie uznaniowo przez PLMED Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.
 5. Każda KARTA posiada numer porządkowy, który przypisany jest do konkretnego z imienia i nazwiska posiadacza KARTY i stanowi podstawę do jego identyfikacji.
 6. KARTA jest ważna przez czas nieoznaczony i upoważnia posiadacza do korzystania z niej dowolną ilość razy.
 7. PLMED Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie posiada pełną listę posiadaczy KART. W sprawach spornych dane personalne posiadacza KARTY podlegają weryfikacji.

II. Warunki korzystania z KARTY

 1. KARTA uprawnia do otrzymania 5% rabatu na wybrane produkty trychologiczne oraz usługi trychologiczne w cenie poniżej 600 zł (do kwoty 599,00zł) oferowane przez Centrum PLMED Sp z o. o. Rabat nie będzie naliczany w przypadku korzystania z innych promocji.
 2. Usługi w cenie równej i powyżej 600 zł nie wchodzą w skład zabiegów, na który może być przyznany rabat z Karty VIP.
 3. Usługi medyczne nie są objęte rabatem z Karty VIP.
 4. KARTA VIP powinna zostać okazana obsłudze Recepcji przed wystawieniem rachunku, w przeciwnym razie klient nie będzie miał możliwości skorzystania z 5% rabatu.
 5. Osobami uprawnionymi do otrzymania rabatu są wyłącznie posiadacze KARTY zarejestrowani w systemie Centrum PLMED . W przypadku wątpliwości, PLMED ma prawo do podjęcia czynności weryfikacyjnych posiadacza KARTY, w tym ma prawo poprosić go o okazanie dowodu tożsamości.
 6. KARTA nie jest kartą kredytową, ani kartą płatniczą.
 7. PLMED Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie zastrzega sobie prawo do zakończenia programu lojalnościowego oraz dezaktywacji KARTY w każdym czasie. Termin zakończenia tego programu zostanie ogłoszony na stronie www.trychologia.krakow.pl/www.plmed.com.pl
 8. Posiadacz Karty VIP, który w przypadku jej zniszczenia, zagubienia lub kradzieży, zawiadomi o tym fakcie ma prawo do otrzymania nowej KARTY. KARTA zniszczona, zagubiona lub skradziona zostanie zdezaktywowana.

III. Ochrona danych osobowych

 1. PLMED Sp z o. o. zobowiązuje się do ochrony danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich.
 2. Klientom przysługuje prawo wglądu do swoich danych, możliwość ich poprawienia a także usunięcia ich z systemu PLMED Sp. z o.o.

 IV. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
 2. PLMED Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość dokonywania w każdym czasie zmian w postanowieniach niniejszego regulaminu, oraz prawo do ostatecznej interpretacji jego postanowień.